1. محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , حبیب اله یونسی , تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۲۶-۲۳۵
  2. آوا حیدری , حبیب الله یونسی , زهرا مهربان , حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۲۵-۳۳
  3. آوا حیدری , H. Younesi , A.A.L. Zinatizadeh , Controllable Synthesis of Flower-Like ZnO Nanostructure with Hydrothermal Method , International Journal of Engineering , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۲۸۳-۲۹۰